Agent Plane

เครื่องบินปีกตรึงสำหรับฝึกบิน ที่มีความสามารถ
ในการบินระยะเวลานาน ในรุ่นนี้สามารถสั่งผลิต
เป็นพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า หรือน้ำมันได้

Agent Plane

Category