iCreativeSystems

EP.12 ปกเว็บ

EP.12 ศักยภาพของการจัดส่งสินค้าด้วย eVTOL

          เทคโนโลยีการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจศักยภาพเชิงพาณิชย์ของการขนส่งสินค้าด้วย eVTOL

การขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

          1. ความเร็วและประสิทธิภาพ eVTOL ให้การขนส่งแบบจุดต่อจุดที่รวดเร็ว ลดเวลาในการจัดส่ง และช่วยให้สามารถขนส่งได้ทันเวลา

          2. การหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ด้วยการบินเหนือการจราจร eVTOL จะหลีกเลี่ยงความแออัด ทำให้มั่นใจได้ว่ากำหนดการส่งมอบตรงเวลาและเชื่อถือได้

          3. การเข้าถึง eVTOL สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของถนนที่จำกัด เปิดตลาดใหม่ และให้การเข้าถึงชุมชนที่ด้อยโอกาส

(ภาพจาก : https://www.designboom.com/technology/autonomous-chaparral-evtol-cargo-aircraft-same-day-shipping-across-globe-01-27-2022/)

ข้อได้เปรียบทางการค้าที่สำคัญ

          1. ต้นทุนที่ลดลง การขนส่งสินค้าด้วย eVTOL มีความคุ้มค่า โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องคำนึงถึงเวลาหรือมีมูลค่าสูง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้การขนส่งทางบก

          2. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม eVTOL ใช้ไฟฟ้า ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ายานพาหนะขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของธุรกิจ

          3. ความยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถปรับเส้นทางให้เหมาะสม ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง และลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยการขนส่งสินค้าด้วย eVTOL

การใช้งานข้ามอุตสาหกรรม

          1. การค้าปลีก การจัดส่งคำสั่งซื้อออนไลน์ที่รวดเร็ว ลดความจำเป็นในการใช้คลังสินค้าขนาดใหญ่ และทำให้การหมุนเวียนสินค้าคงคลังเร็วขึ้น

          2. การแพทย์ เหมาะกับการขนส่งเวชภัณฑ์ที่สำคัญอย่างทันท่วงที รวมถึงอวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายและยาที่จำเป็นเร่งด่วน

          3. การผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ลดการล้าช้าในทำงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น

Share this post