iCreativeSystems

EP.13 ปกเว็บ

EP.13 eVTOL จากแนวคิดสู่ความเป็นจริง

         อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงและลงจอดในแนวตั้งด้วยไฟฟ้า (eVTOL) ไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป ในบทความนี้ เราจะศึกษาการสร้างต้นแบบ eVTOL ตั้งแต่การวางแนวความคิดไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้ โดยเน้นถึงการบุกเบิกที่กำลังกำหนดอนาคตของการบิน

ขั้นตอนการวางแนวความคิด

1. นวัตกรรมเชิงแนวคิด เริ่มต้นจากวิศวกรและนักออกแบบ ซึ่งสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องบิน eVTOL โดยจินตนาการถึงอนาคตที่การบินในแนวดิ่งจะเปลี่ยนการสัญจรในเมือง

2. การออกแบบและการจำลองสถานการณ์ มีการดำเนินการออกแบบและการจำลองการทำงาน เพื่อปรับปรุงระบบอากาศพลศาสตร์ ระบบขับเคลื่อน และระบบพลังงานของ eVTOL การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

(ภาพจาก : https://www.compositesworld.com/articles/one-shot-manufacture-of-3d-knitted-hybrid-thermoplastic-composite-structures)

การสร้างต้นแบบและการทดสอบ

1. การสร้างต้นแบบ เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น วิศวกรจะทำการสร้างต้นแบบตัวแรก ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการประกอบโครงสร้างอากาศยาน การติดตั้งระบบขับเคลื่อน และการบูรณาการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบสื่อสาร นำทางอัตโนมัติ ระบบกันชน เป็นต้น

2. การทดสอบภาคพื้นดิน ต้นแบบอากาศยานต้องผ่านการทดสอบภาคพื้นอย่างเข้มงวดก่อน เพื่อประเมินระบบ ให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระยะนี้รวมถึงการประเมินมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบการบินและระบบควบคุมต่าง ๆ

3. การทดสอบการบิน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบการบิน ต้นแบบอากาศยานจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการทดสอบการบิน จะนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความท้าทายและนวัตกรรม

1. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ การพัฒนาแบตเตอรี่พลังงานสูงที่สามารถจ่ายไฟให้กับ eVTOL ได้ในระยะไกล ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ นวัตกรรมทางเคมีของแบตเตอรี่และการจัดการพลังงานคือกุญแจสำคัญ

2. การลดเสียงรบกวน การบินที่มีเสียงเงียบ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานในเมือง การออกแบบมอเตอร์และเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Share this post